SARP O. Koszalin - strona główna
Konkurs SARP 966
2016-04-27

Konkurs SARP 966
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Koszalinie jest organizatorem konkursu dla Gminy Miasto Kołobrzeg.
 
Zapraszamy do uczestnictwa!
 
 
Ogoszenie o konkursie:
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
 
ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.
 
Termin składania prac konkursowych:
 
Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.
 
Kod CPV – 71.00.00.00-8
Nagroda:
 
W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.
 
Kryteria oceny prac konkursowych :
 
Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:
 
jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.
 
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.
 
Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce/index.php


KONKURS CENTRUM KOSZALINA
Koszalin: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ‐ ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ
 
Numer ogłoszenia: 174683 ‐ 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6‐7, 75‐007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, faks 094 3488625.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
 
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ‐ ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ.
 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno ‐ architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.
 
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00‐2, 71.20.00.00‐0, 71.22.00.00‐6.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
 
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
 
III.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie /zwane wówczas
Uczestnikami konkursu/, wspólnie biorącymi udział w konkursie.
III.2. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający łącznie następujące warunki: ‐ nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ‐ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wykażą, że: ‐ dysponują w zespole projektowym przynajmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe oraz należącą do właściwej izbysamorządu zawodowego, W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. ‐ wykonali w ciągu 3 ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ‐ w tym okresie przynajmniej jeden projekt budynku usługowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 1000 m² (projekt który uzyskał pozwolenie na budowę).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
 1. Racjonalność rozwiązań ‐ 15
 2. Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części ‐ 15
 3. Integralność kompozycji ‐ 10
 4. Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych ‐ 10
 5. Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb ‐ 10
 6. Wpisanie w strukturę miasta ‐ 10
 7. Koszty realizacji inwestycji ‐ 10
 8. Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych ‐ 10
 9. Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji ‐ 10
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 22.04.2016, godzina 15:00.
Miejsce: www.bip.koszalin.pl/?c=1159, http://www.architektsarp.pl/koszalin.
 
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 14.12.2015, godzina 15:00.
Miejsce: SARP Oddział Koszalin, 75‐ 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.
 
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: I ETAP: 29.01.2016 r. ‐ Godzina: 10:00‐18:00; II ETAP: 08.04.2016 r. ‐ Godzina 10:00 ‐ 18:00.
Miejsce: ETAP I i II: SARP Oddział Koszalin, 75‐ 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.
 
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: ‐ 1 nagroda: 50.000,00 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące obszar opracowany w ramach II etapu konkursu; ‐ 2 nagroda: 20 000,00 zł brutto; ‐ 3 nagroda: 10 000,00 zł brutto; ‐ zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdą pracę.
 

 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://www.architektsarp.pl/koszalin/

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu
2013-12-06

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu
Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/plaza. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: sekretarz.plaza@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/plaza.
 
Przedmiotem Konkursu jest: wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników Konkursu idei przekształcenia wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych usługowych i obsługujących plaże miejskie, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania tej części Kołobrzegu.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:
 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 3 stycznia 2014 r. do godz. 24.00. Pod uwagę brana będzie godzina wejścia wiadomości na serwer pocztowy Organizatora.
Składanie prac konkursowych - do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.
NAGRODY:
 
I nagroda – 30.000,00 zł
II nagroda – 15.000,00 zł
III nagroda – 10.000,00 zł
3 wyróżnienia po – 5.000,00 zł
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
Kryteria wymienione poniżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowo, są równoważne i zdecydują łącznie o całkowitej ocenie projektu.
 
Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania strefy nadmorskiej.
Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania placu w okolicy molo.
Walory architektoniczne planowanej zabudowy kubaturowej.
Walory modyfikacji Alei Nadmorskiej i organizacji miejsc wypoczynku oraz kontemplacji widoków morza.
Możliwość wykorzystania pracy do rozwiązań modelowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem może być:
osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne,
osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem.
Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia, którego wzór został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
Przepisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie.
Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie.
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Warunki jakie musi spełnić Uczestnik Konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli Uczestnik będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne.
Złożenia odpowiednich dokumentów w terminach i formie opisanej w Regulaminie i ogłoszeniu o Konkursie.

 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/plaza/

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy UM Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administacji (2012r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy UM Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administacji (2012r.)

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

 

Sąd Konkursowy w składzie:
 
Tatiana Balcerzak - sędzia - przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
Konrad Chmielnicki - sędzia - SARP Koszalin
Zbigniew Maćków - sędzia - SARP Wrocław
Ewa Pełechata - sędzia - przedstawiciel UM Kołobrzeg
Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
Jerzy Szczepanik Dzikowski - przewodniczący sądu - SARP Warszawa
przyznał:
 
I nagroda:
 
22 ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Walecznych 40/1, 03-916 Warszawa
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
arch. Wojciech Conder – autor,
arch. Aleksander Drzewiecki – autor,
arch. Maciej Kowalczyk – autor,
arch. Michał Tatjewski – autor,
arch. Agnieszka Lewandowska – współpraca,
Rafał Kłos – wizualizacja.
 
II nagroda:
Przedsiębiorstwo ARI Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 4/8, 60-845 Poznań
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak – główny projektant,
mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak – asystent projektanta,
mgr inż. arch. Tomasz Kusznierów – asystent projektanta,
mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski – projektant.
 
Wyróżnienie:
Magdalena Domosławska, Av. Del Mar, 13,  46540 El Puig (Valencia) Hiszpania
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
Magdalena Domosławska – autor projektu,
Ricardo Vincent Garcia – współpraca,
Grażyna Nestorowicz-Domosławska – współpraca,
Helena Szczepanik – współpraca.
 
Wyróżnienie:
Joanna Staniszewska BUGA PROJEKTOWANIE ul. Milicka 38, 51-127 Wrocław, Agnieszka Ksycka ARCHIKA ul. Bacciarelliego 10c/10, 51-649 Wrocław.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Joanna Staniszewska – projektant,
arch. DPLG Laurent Staniszewski – projektant,
mgr inż. arch. Agnieszka Ksycka – projektant.
 
Wyróżnienie:
Architekci Błaszczyk i Samborski Sp. Partnerska ul. Obrońców Westerplatte 19/U14, 78-100 Kołobrzeg.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
arch. Grzegorz Błaszczyk – autor,
arch. Tomasz Samborski – autor,
arch. Miłosz Kowalewski – autor
arch. Magdalena Wątła – autor,
arch. Łukasz Grzymkowski – autor.
 
Wyróżnienie:
BWP Wojciech Polak ul. Grunwaldzka 20B/13, 60-781 Poznań,
Pracownia Architektoniczna Mikołaj Cendlak ul. Śniadeckich 1/5A, 60-783 Poznań.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Barbara Walkiewicz – autor,
mgr inż. arch. Mikołaj Cendlak – autor,
mgr inż. arch. Wojciech Polak – autor.

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/kolobrzeg/

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (2011r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (2011r.)

 

Konkurs architektoniczny, realizacyjny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
 
 
 
Sąd Konkursowy w składzie:
mgr inż. Lech Chłopek - sędzia - przedstawiciel PGK
arch. Marek Czuryło - sędzia - SARP Poznań
mgr Piotr Hossa - sędzia - przedstawiciel PGK
arch. Stanisław Kondarewicz - przewodniczący - SARP Szczecin
arch. Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
arch. Iwona Stepanow - sędzia - przedstawiciel UM Koszalin
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 12 - 
Pracownia Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz Sp. z o.o. - Poznań:
mgr inż. arch. Filip Buszkiewicz
mgr inż. arch. Jacek Buszkiewicz
Jan Buszkiewicz
 
II nagroda - praca nr 22 - 
Bartosz Warzecha Studio - Niekłonice:
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha
mgr inż. arch. Justyna Warzecha
 
III nagroda - praca nr 32 - 
HS 99 Sp. z o.o. Sp. k. - Koszalin:
mgr inż. arch. Dariusz Herman
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski
mgr inż. arch. Wojciech Subalski
mgr inż. arch. Adam Kulesza
mgr inż. arch. Wojciech Słupczyński
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 05 -
Atelier 2 Architekci sp. z o.o. - Warszawa:
prof. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński
mgr inż. arch. Jan Kucza-Kuczyński
mgr inż. arch. Agata Wąsowska
stud. arch. Jerzy Ossoliński
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 08 -
ASW Architekci - Poznań:
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn
mgr inż. arch. Dariusz Stankiewicz
mgr inż. .arch. Jarosław Wroński
mgr inż. arch. Martyna Antczak-Galant
mgr inż. arch. Łukasz Brzozowski
mgr inż. acrh. Michał Karykowski

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/kaplica/

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie (2009r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie (2009r.)

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny, otwarty, jednoetapowy, na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie "Przystanek Koszalin".

Sąd Konkursowy w składzie:
Henryk Leszczyński - sędzia - przedstawiciel PKS
arch. Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
Ryszard Pluciński - sędzia - przedstawiciel PKP
dipl. ing. architekt Stefan Scholz - przewodniczący sądu - BDA; Architektenkammer Berlin
arch. Stanisław Skład - sędzia - SARP Koszalin
arch. Iwona Stepanow - UM Koszalin, SARP Koszalin
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski - SARP Warszawa
 
przyznał:
 
 
II nagroda - praca nr 009 - 
Jolanta Starzak - Rotterdam Holandia:
arch. Dawid Strębicki
arch. Jolanta Starzak
 
III nagroda - praca nr 017 - Pracownia Projektowa J.P. Woźny - Poznań:
mgr inż. arch. Przemysław Woźny
mgr inż. arch. Joanna Woźny
mgr inż. arch. Małgorzata Lisiecka
mgr inż. arch. Michał Szuniewicz
mgr inż. arch. Jacek Wawrzyniak
mgr inż. arch. Adam Zieliński
mgr inż. arch. Mikołaj Stępień
studentka arch. Emilia Schude
studentka arch. Joanna Urbanowska
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 11 - Barbara Czupała, Anna Kulpińska, Anna Pindera i Weronika Seichter - Gliwice:
mgr inż. arch. Barbara Czupała
mgr inż. arch. Anna Kulpińska
mgr inż. arch. Anna Pinderak
mgr inż. arch. Weronika Seichter
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 24 - a.S.p.a. Pracownia Architektoniczna Aleksander Szarapo - Wałbrzych:
mgr inż. arch. Aleksander Szarapo
mgr inż. arch. Maciej Szarapo
mgr inż. arch. Mikołaj Smoleński
mgr inż. arch. Łukasz Komar
mgr inż. arch. Urszula Godlewska
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 26 - Julian Żmijewski JAZ+ - Warszawa:
inż. arch. Julian Żmijewski
Andrzej Jaworski
mgr inż. arch. kraj. Urszula Michalska
tech. plast. Zuzanna Masse
Aleksandra Zakęś
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 30 - Michał Podgórczyk - Gdańsk:
mgr inż. arch. Tomasz Pater
mgr inż. arch. Marcin Pawłowski
mgr inż. arch. Paweł Skóra
mgr inż. arch. Michał Podgórczyk
 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/dworce/

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego w Koszalinie (2009r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego w Koszalinie (2009r.)

Konkurs architektoniczny, studialny, otwarty, ogólnopolski, na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania rynku staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia sposobu dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie.

Sąd Konkursowy w składzie:
arch. Grzegorz Błaszczyk - SARP Koszalin
arch. Witold Korzyński - UM Koszalin
arch. Andrzej Owczarek - Przewodniczący Sądu - SARP Łódź
arch. Andrzej Rosa - Sędzia referent - SARP Słupsk
arch. Iwona Stepanow - UM Koszalin, SARP Koszalin
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 03 - 
Jakub Pszeniczny - Budziwój:
mgr inż. arch. Jakub Pszeniczny - autor
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 5 - Zbigniew Fijałkowski - Warszawa:
mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski - współautor
mgr inż. arch. Magdalena Wroniszewska - współautor
mgr inż. Krzysztof Pogłód - projektant obsługi komunikacji
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 16 - Norbert Musiał - Kraków:
mgr inż. arch. Norbert Musiał - autor
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 24 - Atrium Autorskie Studio Architektoniczne - Poznań:
mgr inż. arch. Marian Urbański - autor
mgr inż. arch. Mateusz Urbański - autor
 
Wyróżnienie II stopnia - praca nr 07 -
HS99 Spółka z o.o. sp. k.- Koszalin:
mgr inż. arch. Dariusz Herman - autor
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski - autor
mgr inż. arch. Wojciech Subalski - autor
mgr inż. arch. Agnieszka Desowska - współpraca
mgr inż. arch. Jakub Florek - współpraca
mgr inż. arch. Adam Kulesza - współpraca
mgr inż. arch. Łukasz Pisarek - współpraca
student Dominika Bezowska - współpraca
 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/konkursy.html

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (2004r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (2004r.)

Konkurs realizacyjny, otwarty, ogólnopolski, na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Sąd Konkursowy w składzie:
 
arch. Henryk Firley - SARP Koszalin
arch. Janusz Kaczmarek - SARP Słupsk
arch. Andrzej Kurzawski - Przewodniczący Sądu - SARP Poznań
arch. Marek Perepeczo - Sędzia referent - Architekt Miejski Kołobrzegu - SARP Koszalin
mgr inż. Czesław Stoma - UM Kołobrzeg
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 14 - MELLON Architekci - Marek Sietnicki, Miłosz Raczyński ze Szczecina:
mgr inż. arch. Miłosz Raczyński
dr inż. arch. Marek Sietnicki
Michał Sędzia
Piotr Napierała
Marcin Durys
 
II nagroda - praca nr 5 - Konsorcjum PROINWEST Sp. z o.o. & ART - PROJEKT Sp. z o.o (Poznań - Stargard Szczeciński):
mgr inż. arch. Justyna Warzecha
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha
mgr inż. arch. Tomasz Cisek
mgr inż. elektryk Witold Chreptowicz
mgr inż. Narcyz Gšgalo
mgr inż. Wojciech Ratajczak
mgr inż. Krzysztof Koczorowski
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 8 - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Grzegorz Błaszczyk z Kołobrzegu:
mgr inż. arch. Grzegorz Błaszczyk (SARP Koszalin)
mgr inż. arch. Tomasz Samborski (SARP Koszalin)
mgr inz. arch. Miłosz Kowalewski
mgr inż. arch. Paweł Gajdowski (SARP Koszalin)
mgr inż. arch. Dariusz Ruta (SARP Koszalin)
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 11 - Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe "FORT" Sp. z o.o. z Gdańska:
mgr inż. arch. Piotr Mazur
mgr inż. arch. Wojciech Targowski
mgr inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
mgr inż. arch. Małgorzata Kowalczyk
mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
Maria Żownowatiuk
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 12 - - AUTORSKIE ATELIER mgr inż. arch. Leszka Horodyskiego z Gorzowa Wlkp.:
mgr inż. arch. Leszek Horodyski (SARP Gorzów)
mgr inż. arch. Wojciech Gawroński
mgr inż. arch. Michał Heck
mgr inż. arch. Marcin Żurowski
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 13 - - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jacek Sudak z Kołobrzegu:
mgr inż. arch. Jacek Sudak (SARP Koszalin)
mgr sztuki Joanna Bozacka
mgr sztuki Piotr Sudak
Na górę
Wystawa pokonkursowa i dyskusja odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg 22 lipca 2004 r.

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/kolobrzeg-kalmar.html

Konkurs UM w Kołobrzegu: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu (2004r.)
2013-03-19

Konkurs UM w Kołobrzegu: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu (2004r.)

 

Sąd Konkursowy w składzie:
 
arch. Grzegorz Błaszczyk - SARP Koszalin
arch. Stanisław Kondarewicz - Przewodniczący Sądu - SARP Szczecin
arch. Marek Perepeczo - Sędzia referent - Architekt Miejski Kołobrzegu - SARP Koszalin
arch. Stanisław Skład - SARP Koszalin
mgr inż. Czesław Stoma - UM Kołobrzeg
 
przyznał:
 
I nagroda - Projektowanie, Przygotowanie Inwestycji, Nadzór Aleksander Szarapo z Wałbrzycha:
mgr inż. arch. Aleksander Szarapo
dr inż. arch. Andrzej Poniewierka
mgr inż. arch. Maciej Szarapo
mgr inż. arch. Łukasz Komar
mgr inż. arch. Mikołaj Smoleński
dr inż. Waldemar Bober
tech. Konrad Hauser
 
I wyróżnienie - Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek ze Szczecina:
arch. Dariusz Makowski (SARP Szczecin)
arch. Tomasz Sołdek (SARP Szczecin)
Artur Mystkowski
Anna Majcher
Krzysztof Gnat
 
II wyróżnienie równorzędne - Autorska Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki B.J. Ferdzynowie z Łodzi:
arch. Jacek Ferdzyn (SARP Łódź)
arch. Bożena Ferdzyn (SARP Łódź)
arch. Paweł Pijanowski (SARP Łódź)
arch. Jacek Bartkowiak
arch. Marek Łukowski
 
II wyróżnienie równorzędne - Studio Projektów Budownictwa "KONTUR" Marek Światopełk-Mirski & Lech Wojtasik z Piły:
mgr inż. arch. Marek Światopełk-Mirski (SARP Poznań)
mgr inż. arch. Lech Wojtasik (SARP Poznań)
mgr inż. arch. Mirosława Rudnicka
mgr inż. arch. Sobiesław Kolanowski
mgr inż. arch. Sławomira Gajewska
 
II wyróżnienie równorzędne - Biuro Architektoniczne Jerzy Nowak ze Szczecina:
mgr inż. arch. Jerzy Nowak (SARP Szczecin)
mgr inż. arch. Regina Meslin-Nowak
Łukasz Kołbyk

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/kolobrzeg-sport.html