SARP O. Koszalin - strona główna
Konkurs SARP nr 1020:  jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecz
2022-01-19
Konkurs SARP nr 1020: jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecz
Konkurs SARP 1020
11 stycznia 2022 r. ruszył Konkurs SARP 1020 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.
Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:
1) koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
2) koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk z uwzględnieniem Przychodni POZ Siemianice, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
3) ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych.
Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 50 000 zł brutto.
Uczestnik Konkursu, który uzyskał I nagrodę otrzyma również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy Konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk
Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 26.01.2022 r.
Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 02.02.2022 r.
Termin składania Prac Konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową i na adres korespondencyjny do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15:00
Wszelkie informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie www.architektsarp.pl/ck-cus

 

www.architektsarp.pl/ck-cus